Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok e-shopu www.immunityassist.sk

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho u ktorého bola vec kúpená. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevťahuje na;   

  • zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia;
  • nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania;
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený;
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;
  • vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.
    Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie vyplní reklamačný formulár uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou poistenej zásielky. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na adrese uvedenej v záložke Kontakt.

 

Reklamačný formulár

 

 

Meno:

 

 

Priezvisko:

 

 

Email:

 

 

Č.objednávky :

 

 

Kód reklamovaného tovaru/LOT :

 

 

Dátum zistenia závady:

 

 

 

 

 

Popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

Výmena a vrátenie tovaru

Najdôležitejšia zo všetkého je pre nás spokojnosť každého nášho zákazníka v každom kroku objednávky, jej realizácie a samozrejme spokojnosť s tovarom samotným, jeho kvalitou, rozmermi a farbou.
Pri nakupovaní u nás Vám dávame 100% garanciu vrátenia peňazí, príp. výmeny tovaru za iný, pokiaľ Vám zakúpený tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje.

Ako postupovať, keď Vám tovar nevyhovuje?

Výmenu alebo vrátenie tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od prevzatia tovaru.
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.
Vytlačte si a vyplňte prosím náš formulár pre odstúpenie od zmluvy a spolu tovarom, ho dajte do pôvodného obalu a riadne zabaľte, tak aby sa znížilo riziko poškodenia tovaru počas jeho prepravy poštou. Doporučujeme Vám balík či list poistiť, nakoľko nepreberáme zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tovaru späť k nám. Zásielky na dobierku nepreberáme!
Tovar, ktorý je nám vrátený, prevezmeme, skontrolujeme o overíme či spĺňa vyššie uvedené podmienky vrátenia/výmeny.
Ak požadujte výmenu tovaru za iný, uskutočníme túto výmenu v súlade s našimi dodacími podmienkami o dostupnosti tovaru.
Ak cena pôvodného tovaru je vyššia ako novovybraný tovar, rozdiel Vám uhradíme na bankový účet uvedený vo formulári.
Ak žiadate vrátiť peniaze za zakúpený tovar, najneskôr do 15 dní Vám prevedieme na Váš bankový účet cenu zaplatenú za vrátený tovar. 

 

STERI s.r.o.

 

Fándlyho 2406/1

900 31 Stupava

Mobil : 0908750076 

Email : steri@steri.sk

 
Immunity Assist © 2016, Všetky práva vyhradené.