Všeobecné obchodné podmienky

Z dôvodu opatrení ohľadom Coronavírusu sme dočasne obmezili možnosť dopravy len na DPD kuriéra. Zasielanie poštou alebo osobný odber je momenátlne nedostupné.

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.immunityassist.sk

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a upravujú ich práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom systému elektronického obchodu www.immunityassist.sk (ďalej len "systém").

Predávajúci

Steri,s.r.o.,

so sídlom Fándlyho 2406/1, 90031 Stupava, Slovenská republika

IČO 47351675

DIČ : 2023831018

IČ DPH: SK2023831018

Kupujúci

V systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácií odoslaním elektronickej objednávky spracovanej systémom uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Elektronická objednávka:

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. zákona číslo 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

1. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom). V prípade akceptácie storna objednávku, predávajúci túto potvrdí zaslaním emailu na emailovú adresu kupujúceho.


Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch,:

 • ak objednávka obsahuje nesprávne, resp. neúplné údaje, a z tohto dôvodu ju nebolo možné možné záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené kontaktné údaje);
 • ak si kupujúci v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky;
 • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo z dôvodu vypredania zásob alebo jeho dočasnej nedostupnosti nie je možné tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami;
 • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene, ktorá bola uvedená uvedená v internetovom obchode v čase objednania.

V uvedených prípadoch bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 7 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle zákona číslo 102/2014 Zb. z. má kupujúci (spotrebiteľ) právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v týchto VOP.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je prílohou emailu s potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne je voľne stiahnuteľný na stránke www.immunityassist.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané pred tým,  ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (t.j. do 14 dní od prevzatia tovaru).

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať alebo zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu: Steri, s.r.o, Fándlyho 2406/1, 90031 Stupava, za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou, všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené)
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, súčastí s ktorými bol dodaný a pod.)
 • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe – faktúrou, neplatí, ak bola faktúra zaslaná elektronicky.

Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša kupujúci.

Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom odstúpenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim. Z tohto dôvodu je nutné tovar poistiť a zaslať ako doporučenú zásielku. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci uhradí kupujúcemu platbu až po fyzickom doručení tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

V prípade, ak kupujúci spôsobil zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci je oprávnený a zníži túto platbu o sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

V prípade, ak kupujúci odstupuje od zmluvy čiastočne a pri objednávke tovaru mu predávajúci poskytol zľavu, resp. úľavu (napr. doprava zdarma) alebo darček zdarma na základe odberu stanoveného množstva, resp. výšky celkovej sumy objednávky, bude kupujúcemu pri úhrade platby za vrátený tovar, ktorého cena je rozhodujúca pre uplatnenie zľavy, resp. úľavy, alebo zakladal nárok na darček táto platba ponížená o predtým poskytnutú zľavu, resp. úľavu (cenu dopravy zdarma), v prípade nevrátenia darčeku o cenu bežne účtovanú za takýto tovar.

Predávajúci uhradí kupujúcemu platbu na bankový účet uvedený v oznámení o odstúpení od zmluvy najneskôr do 15 dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih a pod.) za iný tovar, za splnenia rovnakých podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy. Výmenu tovaru za tovar iných parametrov je možné uskutočniť len v prípade, pokiaľ to dovoľujú skladové zásoby predávajúceho, alebo ak kupujúci súhlasí s cenou a dobou dodania tovaru uvedených v internetovom obchode. Inak sa má za to, že Kupujúci odstúpil od zmluvy.

4. Cena, platobné podmienky a spôsoby platby

Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú konečné (predávajúci nie je platiteľom DPH), uvedené v mene EUR (ďalej len "€"). Cena tovaru nezahŕňa poplatok za doručenie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia najmä v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov ako aj so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

Za objednaný tovar platí kupujúci spôsobom, ktorý si zvolil pri odoslaní objednávky a to:

Pri vytváraní objednávky máte možnosť si vybrať z týchto spôsobov platby:

1. Platba na dobierku - platba pri doručení tovaru, platíte priamo  pri preberaní Vašej zásielky (na pošte, kuriérovi,pri rozvoze v rámci BA alebo pri osobnom odbere v sídle spoločnosti),bez poplatku

2. Platba kartou - platba cez overenú službu TrustPay vám umožňuje zaplatiť pohodlne vašou kartou,bez poplatku

3. Bankový prevod - platba priamo cez internet banking vami vybranej banky.,bez poplatku - momentálne nedostupné !

4. Platba bankovým prevodom (faktúra)- platba bezhotovostným prevodom na náš účet v Tatrabanke, ako variabilný symbol použite prosím číslo objednávky. bez poplatku

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s

Č.účtu: 2923904218/1100
IBAN: SK0411000000002923904218
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky

5. Spôsoby doručenia a náklady na doručenie

Objednaný tovar je štandardne doručovaný kupujúcemu spôsobom, ktorý zvolil pri odoslaní objednávky, sú to:

1. Osobný odber - tovar je možné si osobne vyzdvihnúť v sídle prevádzkovateľa (Fándlyho 2406/1,Stupava). O čase a termíne vyzdvihnutia Vás telefonicky informujeme,bez poplatku

2. DPD kuriér -   DPD kuriér, ktorý vám tovar doručí pohodlne priamo až k vám, poplatok 4,80 € s DPH   možnosť platby kartou kuriérovi !

3. Slovenská pošta 1.trieda - objednaný tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučená zásielka . poplatok 3,25 € s DPH

    Štandardná doba doručenia je 1-2 pracovné dní od našej expedície.V prípade, ak v uvedenej dobe nedostanete oznámenie o uložení zásielky na Vašej pošte, kontaktujte nás kvôli číslu zásielky.

 

Doprava zdarma pri objednávke nad 80€ s DPH (len v rámci SR)

Pri doprave zdarma posielame tovar DPD kuriérom (Express) alebo Sl.poštou 1.triedou. Stačí si vybrať možnosť ktorá vám viac vyhovuje.

TOVAR POSIELAME  AJ DO ČR

 6. Dodacie podmienky

Každý tovar má v internetovom obchode uvedenú svoju dostupnosť. Dostupnosť udáva počet dní, resp. týždňov, do expedície tovaru predávajúcim od potvrdenia objednávky (neudáva dobu do doručenia tovaru ku kupujúcemu) alebo od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho (pri spôsobe platby prevodom alebo vkladom na účet). V prípade neočakávanej zmeny v dostupnosti tovaru je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho a informovať ho o vzniknutom stave. Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.

Kupujúci je o zmene stavu objednávky, t.j. o expedícií informovaný emailom. Stav objednávky si môže tiež skontrolovať po prihlásení sa do systému.

Tovar je odosielaný predávajúcim spôsobom na miesto dodania na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru v mieste dodania. Kupujúci znáša náklady na doručenie tovaru podľa bodu 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Kupujúcemu je po odoslaní tovaru na jeho email odoslaný daňový doklad – faktúra v elektronickej podobe spĺňajúca všetky zákonom stanovené náležitosti, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. 

Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Porušením povinnosti prevziať tovar je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady doručenia tovaru a tiež náklady na vrátenie zásielky – tzv. doplatné).

V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar vyhotovený podľa konkrétnej požiadavky zákazníka (napr. svadobné poháre s osobným gravírovaním, topánky a odevy šité a prispôsobené na mieru) je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka a jej balenie viditeľne poškodené, kupujúci je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je v takom prípade povinný upovedomiť predávajúceho o tomto stave do 24 hodín. V prípade neskoršieho oznámenia predávajúci naň nebude brať zreteľ.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru Slovenskou poštou, príp. kuriérskou spoločnosťou.  

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho u ktorého bola vec kúpená. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevťahuje na;   

 • zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia;
 • nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania;
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený;
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;
 • vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.
  Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie vyplní reklamačný formulár uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou poistenej zásielky. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe a reklamačný formulár.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na adrese uvedenej v záložke Kontakt.

8. Používanie cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookies sú

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

9. Ostatné ustanovenia

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v internetovom obchode sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok. Obsah a dizajn tejto stránky je chránený autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané a trestné.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nie sú vyslovene upravené týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia príslušných zákonov (najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Tieto Obchodné podmienky sú platné dňom zverejnenia na stránke www.vydavamsa.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Ochrana osobných údajov

Definícia používaných pojmov:

 • Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".
 • ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
 • - osobné údaje.
 • IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
 • Prevádzkovateľ -  každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)
 • Dotknutá osoba -  každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).
 • Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ  e-shopu apod.).
 • Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 • Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia revádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 • IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb
 • IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.
 • Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.
 • Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa.  Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť.
 • e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu:  www.immunityassist.sk

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov:    STERI s.r.o.   

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Fándlyho 2406/1 , 900 31 Stupava

IČO:                           47351675

IČ DPH:                     SK2023831018         

 

Údaje o sprostredkovateľovi:

Obchodný názov:       Ing. Martina Demková P R O F I T

Právna forma:            samostatne zárobkovo činná osoba

Sídlo:                         Osloboditelov 1579/10, 06601 Humenné

IČO:                           33668833

IČ DPH:                     SK1031344864         

Činnosť:                    Spracúva účtovníctvo

 

Obchodný názov:       WEBLIFE s.r.o.

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Ovocinárska 3493/28B, 949 01 Nitra - Kynek

IČO:                           45428379

Činnosť:                    Prenajíma server (HW)

 

Obchodný názov:    Solitea Česká republika, a.s.

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika

IČO:                           255 68 736

IČ DPH:                                

Činnosť:                    Elektronická fakturácia

 

Obchodný názov:       float s.r.o.

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO:                           47013028

Činnosť:                    Správca servera, programátor e-shopu        

 

Obchodný názov:       Varga Web Solutions s. r. o.

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava

IČO:                           46449043

Činnosť:                    Google špecialista (reklama)

 

Údaje tretích stranách:

Obchodný názov:      Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:                        Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO:                           36631124

Činnosť:                    Doručenie zásielky z e-shopu

 

Obchodný názov:       Direct Parcel distribution SK s.r.o.

Sídlo:                        Technická 7 821 04 Bratislava

IČO:                           35834498

Činnosť:                    Doručenie zásielky z e-shopu

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

 • Titul, meno, priezvisko
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je  § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.  Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

 

IS marketing

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

 • Meno, priezvisko
 • e-mailová adresa

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

 - dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu  dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program)

 je  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona  - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho e-shopu.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.
Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

 1. či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. príjemcu osobných údajov,
 4. doba uchovávania osobných údajov
 5. namietanie voči  spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov
 6. o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

 1. splnenie účelu spracúvania,
 2. odvolanie súhlasu a  neexistencia iného právneho základu  pre spracúvanie,
 3. namietanie voči  spracúvaniu,
 4. nezákonné spracúvanie osobných  údajov,
 5. splnenie zákonnej povinnosti
 6. OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie  úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť  a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Na stránke e-shopu používame cookies  pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Typy cookies:

 • Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.
 • Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované        a anonymné.
 • Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.
 • Cielené, reklamné cookies: Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje.
 • Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na  stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube

Na stránkach e-shopu pre skvalitnenie našich služieb využívame automatizované individuálne rozhodovanie.

Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať v prehliadači. Samozrejme, zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu.  Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode k prehliadaču.

IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom  : 1512375

IS marketing je oznámený na ÚOOÚ pod číslom: 4949

Bližšie informácie nájdete a uplatňovať svoje právo si môžete na adrese:   steri@steri.sk alebo 0908750076

 

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy

1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nám prosím doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je prílohou emailu s potvrdením Vašej objednávky, prípadne si ho môžete voľne stiahnuť na našej stránke. Kontakty pre doručenie oznámenia sú:

 • Poštou na adresu: Steri, s.r.o, Fándlyho 2406/1, 90031 Stupava
 • Emailom na adresu: steri@steri.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy ste povinný odovzdať alebo zaslať tovar späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znášate Vy ako spotrebiteľ. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstupujete nám zašlite na adresu: Steri, s.r.o, Fándlyho 2406/1, 90031 Stupava, a to v uvedenej lehote. Tento tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Nakoľko riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom odstúpenia znášate Vy ako spotrebiteľ až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim, tovar je nutné poistiť a zaslať ako doporučenú zásielku. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku. Po doručení kompletného tovaru, Vám predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platba Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť. V prípade, ak spotrebiteľ spôsobil zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci zníži túto platbu o sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. 

V prípade, ak odstupujete od zmluvy čiastočne a pri objednávke tovaru Vám bola poskytnutá zľava, resp. úľava (doprava zdarma) alebo darček na základe odberu stanoveného množstva, resp. výšky celkovej sumy objednávky, Vám bude pri úhrade platby za vrátený tovar, ktorého cena je rozhodujúca pre uplatnenie zľavy, resp. úľavy alebo priznanie darčeku, táto platba ponížená o predtým poskytnutú zľavu, resp. úľavu (cenu dopravy zdarma) alebo cenu darčeka bežne účtovanú (v prípade, ak si tento darček ponecháte).

Platba Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy do 15 dní.

3.Výnimky z uplatnenia práva o odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

 

Predávajúci:

STERI s.r.o., Fándlyho 2406/1, 90031 Stupava, SR

IČO 447351675, DIČ 2023831018

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 91056/B

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

V zmysle §7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Kupujúci (spotrebiteľ)*:                 

 

Meno, priezvisko, titul

 

Ulica, číslo

 

Mesto, PSČ

 

Telefón

 

E-mail

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Informácie o tovare a spôsobe vrátenia:

 

Číslo objednávky

 

Číslo faktúry

 

Dátum objednania tovaru

 

Dátum prevzatia tovaru

 

Spôsob vrátenia tovaru

 

Zoznam vráteného tovaru

Kód tovaru

Názov tovaru

Dôvod vrátenia (informácia pre nás)

Počet ks

Cena/ ks

Cena za množstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Suma za vrátený tovar v  EUR

 

  Žiadam o vrátenie peňažných prostriedkov na číslo účtu.....................................

  Žiadam o výmenu tovaru za

 

Zoznam požadovaného tovaru

 

Kód tovaru

           Názov tovaru

Počet ks

Cena/ ks

Cena za množstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum odstúpenia od zmluvy ......                                   Podpis spotrebiteľa.................................

Spolu s tovarom nám prosím doručte: Odstúpenie od zmluvy, Faktúru alebo iný daňový doklad (neplatí, ak Vám faktúra bola zaslaná elektronicky)

*Spotrebiteľom pre účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

 

Immunity Assist © 2016, Všetky práva vyhradené.